REPRESENTATION I DOMSTOLRepresentation i domstol — processuella verksamhet som genomförs på uppdrag av och i de intressen som personer som är involverade i ärendet: parter, de tredje parter, sökande och andra intresserade parter, Åklagare, statliga myndigheter, lokala myndigheter och andra organ. Befogenheter representant bör uttryckas i en fullmakt som utfärdats och är utförd i enlighet med lagen.

Representanter i domstol kan vara i stånd att personer som har ett korrekt utfärdat befogenheter att bedriva verksamhet, med undantag för följande enheter (med undantag för fall av deras deltagande i processen som företrädare för andra behöriga organ eller juridiskt ombud):

domare;

utredaren;

advokat.

Enligt processrätt domstolen utser en advokat som ombud i fall av frånvaro av företrädare för Respondenten, vistelseort är okänd, och i andra fall som anges i lagen.