REPRESENTATION I DOMSTOLRepresentation i domstol processuella verksamhet som genomförs på uppdrag av och i de intressen som personer som är involverade i ärendet: parter, de tredje parter, sökande och andra intresserade parter, Åklagare, statliga myndigheter, lokala myndigheter och andra organ. Befogenheter representant bör uttryckas i en fullmakt som utfärdats och är utförd i enlighet med lagen.

Personligt deltagande i verksamhet för medborgarna, inte beröva honom rätten att ha detta orsaka representant

Näringslivets organisationer är i domstol genom att deras organ att agera inom ramen för de befogenheter som beviljas enligt lag, andra juridiska handlingar eller dokument, eller företrädare.

Myndigheten för ledande näringslivsorganisationer, som stöds av dokument som intygar officiell status av deras företrädare, och om nödvändiga dokument

På uppdrag av likvidation organisation i domstol fungerar som representant för likvidation Kommissionen.

Representanter i domstol kan vara i stånd att personer som har ett korrekt utfärdat befogenheter att bedriva verksamhet, med undantag för följande enheter (med undantag för fall av deras deltagande i processen som företrädare för andra behöriga organ eller juridiskt ombud):

domare;

utredaren;

advokat.

Enligt processrätt domstolen utser en advokat som ombud i fall av frånvaro av företrädare för Respondenten, vistelseort är okänd, och i andra fall som anges i lagen