RÄTTSLIG HJÄLPRättshjälp bildas i de internationella förbindelserna system av normativa och organisatoriska-rättsliga medel, som används i samarbetet med Staterna i fråga om ömsesidigt bistånd i tvistemål, familjemål och brottmål som kräver vidtagande av åtgärder på territoriet i mer än ett land. Hjärtat i detta system är baserat på bilaterala och multilaterala avtal som reglerar skydd av försökspersoner av lagen, avgör behörigheten för domstolarna att handlägga tvister av olika kategorier och tillämpliga legala system, respekt för processuella rättigheter för utlänningar, statslösa personer och dubbla medborgare, sådana avtal regleras genom erkännande av giltigheten av olika dokument (betyg, examensbevis, etc.), verkställighet av domstolsbeslut, beslut i tvister, sändning av dokument som rör utlämning av brottslingar (utlämning), etc. är part i ett antal multilaterala och bilaterala fördrag.